Територія
 
* Дані про адміністративно-територіальний поділ області. * Земельний фонд, площу сільськогосподарських угідь. * Викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами забруднення та автомобільним транспортом; про утворення та поводження з відходами I-IV класів небезпеки. * Водовідведення (скидання) стічних вод та споживання свіжої води. * Площі лісових та водних ресурсів.

Населення
 
* Данi про кількiсть наявного i постiйного населення, статево-вiковий склад населення, шлюби, розлучення, народжуванiсть, смертнiсть. * Інформацiя про мiграцiю населення. * Інформацiя про населення за даними переписiв: чисельнiсть за категорiями, розподiл за статтю та основними вiковими групами.

Зайнятість населення і оплата праці
 
* Наведені дані про середньооблікову кількість штатних працівників та середньомісячну номінальну заробітну плату.

Житло та інфраструктура комунальна
 
* Дані про житловий фонд, забезпеченість населення житлом, обладнання житлового фонду, квартирний облік, благоустрій населених пунктів. * Інформація щодо підприємств, які відпускають газ, воду та теплову енергію населенню та на комунально-побутові потреби. * Дані про кількість газифікованих квартир природним і зрідженим газом, основні характеристики водопровідного господарства і опалювальних котелень та теплових мереж, обсяги відпуску води, газу і теплової енергії споживачам.

Організація економіки та підприємництво
 
* Дані про суб`єкти ЄДРПОУ у Львівській області, за районами та містами. * Висвітлюється інформація про кількість суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі малих підприємств, середньорічну кількість найманих працівників, середньомісячну заробітну плату, обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг).

Фінанси
 
* Дані про доходи та видатки місцевих бюджетів, основні фінансові показники господарської діяльності підприємств та організацій.

Інвестиції
 
* Інформація про обсяги освоєних капiтальних iнвестицiй. Дані наводяться за джерелами фiнансування та видами економiчної дiяльностi. * Окремо висвiтлюються питання про загальний обсяг (станом на початок року), надходження (за рiк) та прирiст (за рiк) прямих iноземних iнвестицiй в економiку Львiвщини.

Енергетичні ресурси
 
* Інформацiя про використання палива підприємствами та організаціями. * Подається інформація про використання котельно-пічного палива, теплоенергії та електроенергії на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби підприємств.

Сільське господарство
  
* Показники, що характеризують місце і роль сільського господарства в економіці області, інформація про стан сільського господарства, його галузей - рослинництва і тваринництва.

Промисловість
 
* Інформація, про обсяги реалiзованої промислової продукцiї (товарів, послуг).

Будівництво
 
* Подається інформацiя про прийняття в експлуатацiю житла (кiлькiсть нових будівель, квартир, загальна площа введеного житла) за видами будівель. Крім того, наводяться дані щодо введення в експлуатацiю об`єктiв соцiального призначення: середнiх та дошкiльних закладiв освiти, лiкарень, полiклiнiк, санаторiїв, а також об`єктiв комунального призначення (місцевих газопроводів).

Торгівля
 
* Показники діяльності підприємств оптової торгівлі, та підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства. * Дані про наявність торгової мережі та ринків, наводяться показники спеціалізації крамниць, забезпеченості населення мережею торгівлі.

Зв`язок
 
* Наведена інформація про наявність домашніх телефонів, трансляційних радіоточок звукового проводового мовлення та забезпеченість ними населення.

Послуги
   
* Дані про діяльність підприємств сфери послуг. Наведені дані про обсяги вироблених (2000-2005рр.) та реалізованих послуг, у тому числі населенню, а також обсяги послуг, реалізованих населенню, у розрахунку на одного мешканця. * Подається інформація про наявність колективних закладів розміщення за типами та основні показники їх діяльності.

Зовнішньоекономічні зв`язки
 
* Дані про експорт, імпорт товарів та послуг та сальдо.

Соціальна інфраструктура
    
* Данi про кiлькiсть дошкiльних закладiв, чисельнiсть дiтей та наявнiсть мiсць у них, статистичнi данi про середнi загальноосвiтнi навчальнi заклади, iнформацiя про кiлькiсть професiйно-технiчних навчальних закладiв та чисельнiсть їх учнiв i слухачiв, прийнятих на навчання осiб та випускникiв, про вищi навчальнi заклади, про їх кiлькiсть залежно вiд рiвнiв акредитацiї, чисельнiсть прийнятих на навчання, чисельнiсть студентiв, що там навчаються, випуск фахiвцiв. * Подається інформація про основнi показники охорони здоров`я та кількість пенсіонерів, інформація про театри, музеї, концертні органiзацiї, кiноустановок, бібліотеки, про заклади культури клубного типу, спортивні споруди.

Мораль, політична та громадська діяльність
 
* Інформація про злочини, зареєстрованi органами внутрiшнiх справ. Подається також iнформацiя про кiлькiсть легалiзованих громадських органiзацiй у вiдповiдностi з Законом України ``Про об`єднання громадян``. * Наведена інформацiя про кількість релігійних громад за конфесіями.