•   Населення
     
    * Данi про кількiсть наявного i постiйного населення, статево-вiковий склад населення, шлюби, розлучення, народжуванiсть, смертнiсть. * Інформацiя про мiграцiю населення. * Інформацiя про населення за даними переписiв: чисельнiсть за категорiями, розподiл за статтю та основними вiковими групами.